סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

בהתאם לתקנה 4 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף קורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף- 2020 מחויב המנהל הכללי של מקום העבודה והממונה על ענייני קורונה לחתום על טופס זה ולשמור אותו אצלם.

יודגש ויובהר כי מילוי הטופס באתר מובא לשם נוחיות העסק בלבד וכי אין באחריות משרד הכלכלה והתעשייה לשמור העתק של טופס זה ו\או למסור טופס זה לרשות אחת. מילוי הטופס ושמירתו הינם באחריות הבלעדית של המנהל הכללי של העסק והממונה על ענייני קורונה בעסק.
1. אני מצהיר ומתחייב לעשות ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום העבודה נשמרים כל הכללים המפורטים בתקנה 4 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף קורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות במקומות עבודה), בתוספת השנייה לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020. (להלן - הכללים).
2. אני מודע לחובתי לעשות ככל האפשר כדי לקיים את הכללים ואת אכיפתם במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור.