סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

פרטי המדווח
פרטי מבצע העבודה
כתובת הנכס בו בוצעה העבודה
גוש / חלקה
צירוף אישורים / מסמכים / צילום העבודה שבוצעה
?