סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988, באחריות מבצע בנייה:
• לדאוג לכך שעבודת בנייה תתבצע בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה.
• להודיע על מינוי מנהל עבודה למינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.
• להודיע על כל עדכון, שינוי, או החלפה של מנהל העבודה.
פרטי מבצע הבנייה / החברה המדווחת
כתובת המבצע / החברה
כתובת למשלוח דואר
פרטי איש קשר
?
* בהיעדר רחוב, יש לבחור באפשרות "כתובת לא מוגדרת"
הודעה על פעולת בנייה
אנו מודיעים שקיבלנו על עצמנו לבצע פעולות בנייה אלו
פרטי החברה המבצעת המחליפה
פרטי מזמין העבודה המחליף
עקב הודעתנו זו על סיום העבודות, אנו מבקשים לעדכן ברישומכם סיום פעילות של כל מנהלי עבודה שנתמנו על ידינו באתר בנייה זה. אנו מצהירים בזאת שכל הפרטים שמסרנו לעיל נכונים.
הצהרת המבצע
?
בהתאם לתקנות 2 ו-3 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה),התשמ"ח-1988, אנו ממנים את האדם שפרטיו מפורטים כאן כמנהל עבודות בניה המבוצעות על ידינו באתר שפרטיו רשומים בטופס זה.
פרטי מנהל עבודה
הצהרת מנהל עבודה
• הסכמתי לקבל על עצמי את תפקיד מנהל העבודה לעבודות הבנייה הרשומות בטופס זה.
• הפרטים הרשומים המתייחסים אלי נכונים.
• ידועה לי האחריות המוטלת על מנהל העבודה בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל - 1970 ותקנותיה.
• ידוע לי שמחובתי למלא אחרי תקנות אלו.
?
הצהרת המבצע
?