סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

לפניכם רשימת המקצועות המאושרים להכשרה במסלול הכשרה בעבודה (OJT - On the Job Training).
לתשומת לב: בקשה להכשרה במקצוע המוגדר כמאושר במסלול, תטופל בהליך מזורז.
ניתן להגיש בקשות למקצועות אחרים שאינם מוצגים ברשימה בתנאי שאינם דורשים הסמכה בחוק, או רישוי. במקרה זה יש לבחור במסלול "בקשה למקצוע אחר".
בידקו האם המקצוע המבוקש קיים ברשימה, ובהתאם לכך - בחרו את מסלול הגשת הבקשה.
פרטי העסק
כתובת רשמית ופרטי קשר של העסק
לתשומת לב! בהמשך יהיה חובה לציין פרטי כתובת אחרים במידה וההעסקה מתבצעת בכתובת שונה מהכתובת הרשמית של העסק.
איש/אשת קשר מטעם המעסיק
?
?
לתשומת לב: למספר הטלפון שיוזן יישלחו עדכונים ואישורים.
מקצוע מבוקש להכשרה בעבודה
לתשומת לב: בקשה להכשרה במקצוע המוגדר כמאושר במסלול, תטופל בהליך מזורז.
אפשר להגיש בקשות למקצועות אחרים שאינם מוצגים ברשימת הבחירה בתנאי שאינם דורשים הסמכה בחוק, או רישוי.
במקרה זה יש לחזור לשלב הראשון ולבחור במסלול "בקשה למקצוע אחר"
הכשרות במקצועות מאושרים (ניתן להוסיף כמה מקצועות באמצעות לחיצה על כפתור הוספה)
מידע על מקום ההכשרה וההעסקה
?
פרטי החונך/חונכת בהכשרה
לתשומת לב: אפשר להגיש בקשה לאישור מקצוע אחר, עבור מקצועות שדורשים הכשרה וחניכות כדי לבצע משימות מקצועיות מורכבות שאינם דורשים הסמכה בחוק, או רישוי. למען הסר ספק - לא יאושרו מקצועות שאינם דורשים מיומניות מקצועיות מורכבות כמו: מלצרים, קופאים, סדרנים, עובדי ניקיון וכדומה.
פרטי המקצוע המבוקש
משימות מקצועיות מורכבות נדרשות (בהן נדרשת שליטה מקצועית לטובת ביצוע התפקיד במיומנות)
פרטי ההכשרה למקצוע אחר (ניתן להוסיף בקשות נוספות בלחיצה על הוספה)
?
מידע על מקום ההכשרה וההעסקה
?
פרטי החונך/חונכת בהכשרה
מסמכים נלווים
?
?
?
?
?
אישור סעיפי הצהרה
עליך לקרוא את הסעיפים הבאים ובסיום לאשר כי קראת והבנת את כל הכתוב:
1. קראתי את ההוראה והבנתי את תוכנה של ההוראה, הנני בעל יכולת לבצע את כל האמור בה ומתחייב לקיים את כל האמור בה.
2. ידוע לי כי התחייבות המעסיק תקפה ותחול לאורך כל תקופת המסלול הקבועה בהוראה.
3. ידוע לי כי קבלת התשלום במסגרת נוהל זה מחייבת עמידה בתנאים המפורטים בנוהל זה.
4. המעסיק מתחייב שהשכר החודשי שישולם לעובדים עולה ב-10% לפחות על שכר המינימום.
5. המעסיק מתחייב להודיע באופן מיידי לזרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים על כל שינוי שיחול ביחס להצהרותיו, לרבות לעניין מעמדו המשפטי וכן, כל שינוי ביחס לפרטים שנמסרו בטופס הבקשה של המעסיק.
6. ידוע לי שלא ישולמו מענקים כמפורט בהוראה או כל תשלום או תמורה כלשהי עבור עובד שייקלט למקום העבודה שלא עפ"י התחייבויותיי כמפורט בהוראה והנני מתחייב שלא לבוא בדרישות אל המשרד בקשר לקליטת אותו עובד.
7. מתחייב לבנות תכנית חניכה עם פירוט המיומנויות הנדרשות ולהציגה בעת הצורך וככל שיעלה מצד המשרד או מי מטעמו.
8. החונך שהוגדר לצורך ביצוע התכנית עומד בפרופיל הנדרש לחניכה ופרטיו מאומתים.
9. כל הפרטים שנמסרו בבקשה זו לרבות פרטי העובדים הינם נכונים ותקינים.
10. מתחייב להכשיר ולהעסיק את העובדים הנחנכים ביחסי עובד מעסיק ותוך הקפדה על מילוי הוראות כל דין, לרבות ביטוח העובד על פי דין ושמירה על כל כללי הבטיחות הגהות והבריאות התעסוקתית והטמעתם בתהליך ההכשרה. כן מתחייב המעסיק לספק לעובדים הנחנכים בכל תקופת ההכשרה וההעסקה ציוד מגן אישי, ציוד עבודה ואמצעים כנדרש לפי כללי הבטיחות וההסכמים הקיבוציים וכמקובל אצל המעסיק (כולל ביגוד, נעלי עבודה, ארגז כלים וכדומה). המעסיק מתחייב לנהל פנקס הדרכת בטיחות בכל תקופת ההכשרה.
11. ידוע לי כי איני רשאי לגבות מהעובדים הנחנכים כל תשלום בקשר עם ההכשרה ו/או עבור התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי כתב ההתחייבות המצורף.
12. מתחייב לשתף פעולה עם בקרות שתבצע זרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לצורך וידוא עמידה בתנאי הנוהל, וידוע לי כי אם יתגלה כי לא עמדתי בתנאי הנוהל, יוכל המשרד לבטל את מתן הסיוע שאושר לי ולא לאשר קבלת תמיכה נוספת, ואף לפעול בהתאם לדרכים המנויות בחוק.
13. לא התקבל סיוע מגוף ממשלתי אחר עבור הכשרת העובד שייקלט לעיסוק המבוקש ומתחייב שלא להגיש בקשה לקבלת סיוע כאמור (למעט ישובי עוטף עזה ויישובי הדרום ,כאמור בנוהל) קרי, פרט למתן המענקים, בכפוף לעמידה בדרישות כמפורט בהוראה, המשרד לא ישתתף בתשלום נוסף כלשהו בקשר עם ביצוע ההכשרה במסלול זה או בקשר
עם התחייבויותיו של המעסיק לפי הוראה זו.
14. ידוע לי כי התשלומים בתמורה להפעלת המסלול כפופים למגבלות התקציב.
15. ידוע לי כי זכויותיי וחובותיי על-פי כתב התחייבות זה, אינן ניתנות להמחאה או להעברה לצד שלישי וזכויותיי (לרבות זכותו לבצע ההכשרה או זכאותו לקבלת כספי המענקים, אם אכן יימצא זכאי) אינן ניתנות לשעבוד לצד שלישי.
16. מתחייב להחזיק במסמכים ובאישורים תקפים בהתאם להוראות כל חוק וכל דין מאת הרשויות המוסמכות להנפיקם ולהציגם למשרד בכל עת שידרוש ולאפשר לנציגי המשרד לבקר בעסק בכל עת לשם פיקוח על ביצוע ההכשרה על פי ההוראה.
17. הנני ו/ או בעל השליטה בעסק, מקיימים חובותינו בדבר שמירת זכויותיהם של עובדים המועסקים ומתחייב להמשיך ולשמור על זכויות אלו במשך כל תקופת קבלת הסיוע מזרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
18. מתחייב כי לא הייתה בקשה מאושרת שלא מומשה ולא בוטל עבור עסקי אישור בשנתיים שקדמו למועד הגשת הבקשה הנוכחית.
19. איני בעל חשבון מוגבל ואיני נמצא בהליך של כינוס נכסים או פירוק.
20. הנני ו/ או בעל השליטה בעסק לא הורשענו בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה לקבלת הסיוע מזרוע העבודה שבמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 383 עד 393 ו-414 עד 438 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים בחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, הנוגעים להעסקה שלא כדין (כולל קבלן ומעסיק בפועל, מגורים לא הולמים, ביטוח רפואי)(סעיפים 2(א),2(ב),(3) ו-(4), 2(ג)) ולמיטב ידיעתם לא מתנהלים נגדם הליכים פליליים בחשד לביצועה העבירות כאמור, נכון למועד הגשת הבקשה לקבלת הסיוע מזרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
21. אני מצהיר כי לא הוטל עלי עיצום כספי לפי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב- 2011 בשל יותר משש הפרות בגין ההפרות המנויות ברשימת ההפרות המצורפת לנספח זה, בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה, וככל שהוטל עלי עיצום כספי כאמור העיצום שולם ולא עוכבו תשלומים לפי החוק. אני מאשר למינהל הסדרה ואכיפה בזרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים להעביר כל מידע בעיניין זה.
22. הריני מאשר נכונות הפרטים האמורים בבקשה זו, לרבות כל נספחיה ומתחייב להודיע לאגף על כל שינוי שיחול בפרטים שנמסרו בטופס, לרבות בנספחיו, סמוך ככל הניתן לביצוע השינוי.