סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

?
פרטי המעסיק
?
?
פרטי מנהל אחראי על העסקת העובד
?
פרטי המעסיק בפועל
?
פרטי מנהל אחראי על העסקת העובד
?
פרטי עורך הדין
אבקש לאשר יציאת העובד לחופשה ללא תשלום
סטטוס העסקת עובדים
עובדים הממשיכים לעבוד ללא שינוי (לרבות הגדלת היקף משרה או עבודה מהבית)
עובדים שמשרתם צומצמה
עובדים ששכרם צומצם (לא כתוצאה מצמצום משרתם)
עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום
עובדים שפוטרו בשל התפשטות נגיף הקורונה
עובדים שפוטרו מסיבות אחרות מיום 01/03/2020
סך כל העובדים המועסקים בעסק
פרטי המעסיק מגיש הבקשה
פרטי המעסיק בפועל (רלוונטי רק לבקשות של קבלן כוח אדם)
במסך זה ניתן לפרט מספר עובדים באמצעות לחיצה על "הוסף"
פרטי העובדים עבורם מוגשת הבקשה
נסיבות מוגנות
?
פרטי העובד
?
?
?
?
פרטי העסקה אצל המעביד
פרטי העסקה אצל המעסיק בפועל (אם קיים)