סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

?
?
כתובת המפעל
כתובת תיבת דואר המפעל
מספרי טלפון
פרטי מתקן
פרטי ממונה הבטיחות על קרינת לייזר
כתובת הממונה
כתובת תיבת דואר הממונה
פרטי התקשרות
תואר מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה בתחום מדעי הטבע, הטכנולוגיה או ההנדסה - הנדסאי או טכנאי באחת ממגמות אלו:
חשמל
אלקטרוניקה
אלקטרו-אופטיקה
גרעין
פרטי מוסד ההשכלה
?
פרטי נסיון עבודה עם לייזרים מסוכנים
כתובת נסיון מקצועי
כתובת תיבת דואר נסיון מקצועי
תאריכי נסיון מקצועי
?
השתלמות/קורס
?
הצהרת המעסיק
?
?