סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

הודעה על מינוי נאמן בטיחות תישלח על ידי המעסיק למינהל הבטיחות.
תקופת כהונה: נאמני בטיחות יתמנו לשלוש שנים
פרטי חברה/מפעל
כתובת החברה/מפעל
פרטי מנהל החברה/מפעל
פרטי נאמן הבטיחות
פרטי נאמן הבטיחות המוחלף
פרטי הצהרת המעסיק