סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

פרטי המחלקה לשירותים חברתיים
שימו לב:
בשלב זה ניתן לפנות באופן מקוון לחלק מהמחלקות. אם המחלקה המבוקשת אינה מופיעה ברשימת הרשויות המקומיות, יש להוריד ולמלא את טופס הפנייה הידני המצורף ולפנות למחלקה הקרובה למקום המגורים.
מטרת הבקשה (ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת)
אני פונה מיוזמתי ועל דעתי בבקשה לבחון אפשרות לקבלת סיוע בתחומים הבאים:
?
כתובת
פרטי בן או בת הזוג
1. ידוע לי כי הטיפול בפנייתי יהיה בכפוף לחוק שירותי הסעד, התשי"ח - 1958, התקנות שהותקנו מכוחו והוראות התע"ס (תקנון עבודה סוציאלית) ובכפוף לקריטריונים לפתיחת תיק במחלקה לשירותים חברתיים ולקיומו של תקציב למתן השירות. הטיפול המקצועי יינתן לי על ידי עובד סוציאלי במחלקה.

2. ידוע לי כי לצורך קבלת טיפול סוציאלי, אני ומשפחתי נעבור תהליך אבחון והערכה, שבסופו תיקבע החלטה האם ייפתח תהליך טיפול ובאיזה אופן. אני מתחייב/ת לשתף פעולה בתהליך זה ולמסור כל מידע רלוונטי שיידרש לצורך קבלת ההחלטה.

3. ידוע לי כי אהיה שותף לתהליך האבחון ולקביעת יעדי הטיפול, ובסיום התהליך אחתום על טופס הצהרת מחוייבות הדדית מול העו"ס המטפל. בטופס זה תקבע תכנית הטיפול בשיתוף ובהסכמה עמי ויוגדרו המחויבויות ההדדיות שלי כמקבל שירות ושל המחלקה כנותנת השירות, לתהליך. ידוע לי כי על המידע שיצטבר בתיק שייפתח לצורך הטיפול בי במחלקה חלה חובת סודיות, והעברת מידע או שימוש בו על ידי המחלקה ייעשו אך ורק בהתאם להוראות כל דין.

4. אני נותן את הסכמתי למחלקה לשירותים חברתיים למסור ולקבל מידע על אודותיי לרבות מידע על גמלת סיעוד לו אקבלה, אל ומהמוסד לביטוח לאומי.

5. ידוע לי כי אם לצורך תהליך הטיפול הסוציאלי ישתף העו"ס המטפל את הגורמים המנחים אותו מקצועית או בעלי תפקידים נוספים המעורבים מקצועית לצורך קידום הטיפול. זאת, ללא צורך נוסף בחתימה על ויתור סודיות.

6. ידוע לי כי שירות המותנה בהשתתפות עצמית יינתן לי בכפוף להתחייבותי לשלם את גובה ההשתתפות העצמית שייקבע לי בהתאם למבחני הזכאות הרלבנטיים לאותו עניין.