סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

כתובת העסק (הטופס יישלח לרשות המקומית כפי שצויינה בטופס זה)
?
1. אני מצהיר כי המקום או העסק עומד בתנאים המפורטים בתקנה 5(ב)(2א)(א) / בתקנה 3א1 (א)(1) / 5(ב)(2א)(א1) / בתקנה 5(ב)(3)(א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף (להלן - הפעולות).
2.אני מודע לחובתי לקיום התנאים האמורים במקום או בעסק לטובת שמירה על בריאות הציבור.
לאחר שליחת טופס ההצהרה יישלח אליך לכתובת הדואר האלקטרוני שציינת העתק טופס ההצהרה, עליך לשמור אסמכתא זו.