סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:

:
:
    • :

      :

טוען נתונים...
סיווג עסקי
הבהרה חשובה: בטופס זה יש לצרף את רשימת המוצרים המלאה והמעודכנת של העסק שעבורם נדרש אישור תו מיוצר בישראל (גם אם יש ברשימה מוצרים שכבר אושרו בעבר). אישור תו מיוצר בישראל יהיה תקף אף ורק על מוצרים ברשימה המצורפת כאן.
תיאור הגידול
?
?
?
?
?
?
פרטי עסק
?
הצהרה

בכפוף לעמידת המבקש בתנאי "נוהל הגשת בקשה לסימון מוצרים ב'תו מיוצר בישראל'" וב"תקנון השימוש בתו מיוצר בישראל", וכתנאי לקבלת האישור לסימון ב"תו מיוצר בישראל", על המבקש להצהיר על הסכמה מראש לכך שידוע לו כי:

1. פרטי העסק ופירוט המוצרים עליהם יוטבע "תו מיוצר בישראל", יופיעו על הנכסים הדיגיטליים (אתר, קטלוג "קונים כחול-לבן", רשתות חברתיות וכו') של מטה כחול-לבן במשרד הכלכלה והתעשייה או מי מטעמו ושל משרד החקלאות ופיתוח הכפר או מי מטעמו.

2. נציג מטה כחול-לבן ו/או נציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר רשאים לבצע ביקורת בבית העסק של המבקש, לשם בדיקת נכונות הנתונים שמולאו בטופס הבקשה ל"תו מיוצר בישראל".

3. במקרה שהביקורת תמצא כי המוצר אשר סומן ב"תו מיוצר בישראל" אינו עומד בהגדרת מיוצר בישראל, רשאי המשרד לפרסם הודעה מתאימה באמצעי התקשורת, בהתאם לשיקול דעתו.

איש קשר
לשימוש המשרד
?
?
?
?