סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

כל משתמש רשאי להצטרף לפי בחירתו לרשימת תפוצה לצורך קבלת מידע ועדכונים אודות פעילות הפיקוח על הבנקים באמצעות מסרון (SMS) למכשיר הטלפון הנייד שברשותו (להלן: "רשימת התפוצה"). הרשמת המשתמש לרשימת התפוצה מותנית בגמר הליך ההרשמה ומילוי הפרטים המסומנים כפרטי חובה ובהם מספר הטלפון הנייד. באחריות המשתמש לעדכן מספר זה. ההצטרפות לרשימת התפוצה היא ללא עלות. בנק ישראל רשאי להפסיק את השירות בכל עת.

בגמר מילוי טופס ההרשמה תשלח הודעה לכתובת המייל שהמשתמש הזין בטופס ההרשמה, זאת לצורך אישור בקשת הרישום ע"י המשתמש. לאחר אישור בקשת הרישום, יצורף המשתמש לרשימת התפוצה. בנק ישראל יהיה רשאי לשלוח באופן יזום הודעות למכשיר הטלפון הנייד של הנרשמים לרשימת התפוצה, בהתאם לבחירתם, ובנוסף הודעות בדבר שינויים בשירות זה. בנק ישראל יאסוף וישמור את המידע הנוגע לרשימת התפוצה ולמשלוח ההודעות לנרשמים לרשימת התפוצה. בנק ישראל ישתמש במידע רק לצורך משלוח הודעות כאמור ומידע זה לא יועבר לצד שלישי אלא בהתאם להוראות כל דין.

ההרשמה מהווה את הסכמתו של המשתמש לקבלת הודעות למכשיר הטלפון הנייד, שאת מספרו הזין בטופס ההרשמה, ולשימוש במידע על-ידי בנק ישראל כאמור לעיל. המשתמש יהיה רשאי, בכל עת, לשנות את פרטי ההרשמה ו/או לדרוש את הסרתו מרשימת התפוצה.

מובהר כי לא כל ההודעות לעיתונות שמפרסם הפיקוח יישלחו במסרון (סמס). הפיקוח שומר לעצמו את הזכות לבחור אלו הודעות לעיתונות לשלוח גם באמצעות מסרון (סמס). מובהר, כי משלוח ההודעות לרשימת התפוצה אינו מבוצע בזמן אמת כי אם במועדים המוגדרים במערכת המחשוב, ובכפוף לפעילות התקינה של המערכת. בנק ישראל אינו יכול להתחייב בכל הנוגע למועד קבלת ההודעות במכשיר הטלפון הנייד של המשתמש או להגעתן בכלל. לפיכך, באחריות המשתמש לעקוב באופן פעיל אחר הפרסומים באתר בנק ישראל ולא תהיה לבנק ישראל כל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה ממועד הקבלה או מאי קבלת הודעה כאמור.