סרגל הכלים
סרגל הכלים

:
:
    • :

      :

הנני מצהיר כי:

1. אני מגיש את הבקשה בשם תאגיד בעל רישיון על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב-1982 ו/או פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל "ב – 1972.

2. לציוד האלחוטי שיותקן בעורק קיים "אישור סוג" בתוקף.

3. ידוע לי כי על החברה לשמור ולקיים את חוקי מדינת ישראל לרבות פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל "ב – 1972. ותקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות) התשמ"ז-1987, וכל הוראה והנחיה שניתנה בידי משרד התקשורת.

4. ידוע לי, כי בעבור רישיון עורק המיקרוגל ובעבור הפעלתו, יש לשלם אגרה בסכומים כמפורט בתוספת לתקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות) התשמ"ז-1987. ניתן לעיין בסכומים המעודכנים בהודעה כפי שפורסמה באתר משרד התקשורת.

5. ידוע לי שאין להשתמש בטופס אלקטרוני זה לצורך בקשה המיועדת לשימוש גורמי ביטחון.

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

1. הנני מצהיר בזה, כי כל הפרטים הנ"ל ואלו שבצרופות הם נכונים, מדויקים ומלאים, וכי ידוע לי כי מסירת פרטים שאינם נכונים, מלאים או מדויקים עשויה להוביל לביטול הרישיון הנדון ולנקיטת צעדי אכיפה מנהליים נגד בעל הרישיון.

2. אני מורשה לפעול בשם בעל הרישיון בכל הנוגע להגשת בקשה לעניין הקמה, עדכון או ביטול של עורק מיקרוגל.

3. כמו כן, ידוע לי כי:

4. ידוע לי שאין להשתמש בטופס אלקטרוני זה לצורך בקשה המיועדת לשימוש גורמי ביטחון.